Vill du delta i en studie?

This information applies only to participants in the Swedish intervention study

Det är relativt vanligt att äldre personer känner att de blir svagare och får sämre balans, och risken för fall ökar ofta då också. Forskning har visat att kunskap om vad som påverkar risken att falla samt om vikten av att äta bra och att träna muskelstyrka och balansförmåga är viktiga insatser för att förebygga och vända en sådan utveckling. Men det är inte så många äldre personer som får den information, den kost och den träningshjälp som ibland behövs.


Inom projektet GoIndependent erbjuder vi en möjlighet att prova på lite nya tillvägagångssätt och kombinationer av tillvägagångssätt för att stödja äldre personer med detta. 


Intresseanmälan

Har du frågor om studien och/eller är intresserad av att delta kommande terminer är du välkommen att göra en intresseanmälan nedan och/eller höra av dig till projektledaren – se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Klicka på knappen Intresseanmälan nedan och därefter på ordet "Anmälan" på sidan som sedan kommer upp. Om du saknar mejladress, skriv "ingen@mejl.se" som E-post.

Du kan delta i studien om du...


 • är 70 år eller äldre
 • är boende i Helsingborgs stad
 • förstår svenska i tal och skrift


och under senaste året

 • fallit

och/eller

 • upplevt att balansen försämrats 
 • känt dig rädd för att falla

men

 • kan resa dig från en vanlig köksstol utan hjälp från annan person

och

 • kan gå inomhus utan hjälpmedel

 

Du kan INTE delta i studien om du...

 • har en diagnos som sannolikt kommer att försämra balansen eller benstyrkan under det kommande året
 • upplever att minnet är så dåligt att det påverkar det dagliga livet
 • enbart äter vegetarisk eller vegansk kost
 • redan ägnar mer än 3 timmar i veckan åt fysisk träning (t ex dans, motionsgymnastik, styrketräning eller löpning)

Beskrivning av gruppträffarna på Idrottens Hus och Träffpunkt Sköldenborg


Gemensamma aktiviteter för de antagna deltagarna i studien pågår under tolv veckor, med två träffar i veckan och består av tre komponenter:

 

 1. Träning av balans och styrka i grupp under ledning av sjukgymnast, samt introduktion av och stöd i att komma igång med egenträning, (företrädesvis med hjälp av appen Säkra steg. Du kan se kort information om appen på den här filmen. Denna aktivitet kommer att äga rum på fredagar, men ambitionen är att du efter gruppträffarna ska fortsätta att träna på egen hand
 2. Träning under ledning av en judoinstruktör enligt det program som tagits fram av Svensk Judo. Du kan läsa mer om denna träning på Svensk Judos hemsida.  Denna aktivitet kommer att äga rum på tisdagar
 3. Gemensam lunch – lunchen kommer att intas båda dagarna i direkt anslutning till träningstillfällena.

Frågeformulär och fysiska tester

Veckorna inför och veckorna direkt efter de 12 veckorna med gruppträning så kommer vi att individuellt boka in alla antagna deltagare till träffar på Sköldenborg för att göra några tester för balans, styrka och gång samt att deltagarna ombes att fylla i några korta frågeformulär. Cirka 6 och 12 månader efter avslut kommer vi i god tid att skicka tider för återträffar på Sköldenborg, och du bör då komma på någon av dem. I samband med den återträffen kommer vi att be deltagarna återigen att svara på några frågor samt att upprepa samma fysiska tester.

 

Frivillighet

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Om du har beslutat dig för att delta kan du senare lämna studien utan närmare förklaring om du ändrar dig. Om du inte svarar på kallelse till uppföljande träffar och undersökningar så skickas en påminnelse, och du ges då tillfälle att meddela om du vill avbryta deltagande i studien.

 

Ersättning, kostnader och försäkring

Ingen ersättning lämnas för kostnader som kan uppstå på grund av deltagande i studien, varken för transport till och från Sköldenborg eller för datatrafik vid användande av appen. För att minimera kostnader för datatrafik rekommenderar vi att du kopplar upp telefonen/plattan mot ett trådlöst nätverk när du skapar/ändrar ditt program. När du väl skapat ditt program kan du se dina valda övningar även utan internetuppkoppling.

Allt annat i studien, inklusive lunchen under de 12 veckorna, är annars helt kostnadsfritt.

Ingen extra försäkring tecknas för deltagarna.

Eftersom din balans ska utmanas med övningarna finns en viss ökad risk för fall i samband med träningen, du uppmanas därför att följa de säkerhetsinstruktioner som ges av gruppledarna och som finns i appen.

 

Kontakt för studien


DANIEL SMEDBERG

Vårdutvecklare

VE Geriatrik

Skånes universitetssjukhus

Region Skåne

mobil: 072 – 465 95 23

e-post: daniel.smedberg@skane.se

Hantering av data och sekretess


Hanteringen av dina uppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning och alla uppgifter som samlas in i denna studie kommer att hanteras strikt konfidentiellt. I studien registreras bara ditt namn, din adress, ålder och kön. Data från tester och frågeformulär, kommer att registreras, förvaras och analyseras i fullständigt avidentifierad form. Det innebär att just dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem.


Syftet med hantering av data är att undersöka vilka grupper av äldre personer beträffande ålder och kön som valt att delta i studien samt att utvärdera om denna kombination av åtgärder/stöd haft någon effekt för funktionsförmåga, fallrädsla och välmående, och om de kan ses som ”kostnadseffektiva”.


Data från studien lagras så länge som det behövs för att säkerställa forskningens kvalitet men minst i 10 år efter avslutad studie. Region Skåne ansvarar för hantering av dina personuppgifter och du har rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas, samt att ge klagomål till Datainspektionen om du är missnöjd med hur dina personuppgifter hanteras.


Det är Region Skåne som är personuppgiftsansvarig för personuppgiftsbehandlingen. Kontaktuppgifter till Region Skåne är Region Skåne, 291 89 Kristianstad, Växel: 044-309 30 00, region@skane.se


Region Skåne har utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet nås genom växeln och du kan läsa mer på Region Skånes websida. Du kan även kontakta den ansvariga för projektet Daniel Smedberg (kontaktuppgifter nedan) om du har några frågor. Om du har några frågor kring deltagande eller studien så ta gärna kontakt med oss.


Resultaten av studien kommer att presenteras genom en rapport samt eventuellt i vetenskapliga artiklar och vid deltagande på konferenser. Data analyseras och presenteras bara på gruppnivå och helt anonymt. Inga resultat som presenteras kommer alltså att kunna spåras till dig personligen.